Năm 2020, có 356 đảng viên bị thi hành kỷ luật

NGUYÊN ĐOAN |

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh - người phát ngôn của UBKT Tỉnh ủy cho biết, năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành kiểm tra 721 tổ chức đảng và 1.649 đảng viên (trong đó, có 864 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 537 tổ chức đảng và 1.074 đảng viên (trong đó, có 625 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). 

Trong khi đó, UBKT các cấp đã kiểm tra 79 tổ chức đảng và 231 đảng viên (trong đó, có 99 đảng viên là cấp ủy viên các cấp) khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 452 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 369 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính 84 tổ chức đảng và kiểm tra thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 602 tổ chức đảng. Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát; cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 356 đảng viên vi phạm.

Trong năm 2020, UBKT Tỉnh ủy cũng đã tiếp nhận 146 đơn, thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên. Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy giải quyết 1 đơn tố cáo 1 đảng viên; thẩm tra 5 đơn liên quan đến nhân sự Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành khảo sát, nắm tình hình 9 đơn; chuyển 66 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lời 22 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết; xếp lưu 42 đơn. Ngoài ra, UBKT các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp theo Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12.12.2019 của UBKT Trung ương; tiến hành thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và cho ý kiến nhận xét, đánh giá nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TAGS