Năm 2021, kỷ luật 391 tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

NGUYÊN ĐOAN |

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, trong năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 736 tổ chức đảng và 2.096 đảng viên (có 899 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 677 tổ chức đảng và 1.466 đảng viên (có 827 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Qua kiểm tra, giám sát, phát hiện và thi hành kỷ luật 1 đảng viên vi phạm, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, 3 đảng viên.

Trong khi đó, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 82 tổ chức đảng và 242 đảng viên (có 133 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Kết luận kiểm tra có 79 tổ chức đảng và 227 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 85 đảng viên; các tổ chức đảng và đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã được kiểm điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, theo UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng với hình thức: khiển trách 2, cảnh cáo 1; kỷ luật 337 đảng viên vi phạm (có 40 cấp ủy viên) với các hình thức: khiển trách 288, cảnh cáo 37, cách chức 9, khai trừ 3.

UBKT các cấp thi hành kỷ luật 51 đảng viên (có 19 cấp ủy viên) với các hình thức: khiển trách 25, cảnh cáo 16, khai trừ 10. Nội dung vi phạm: những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

TAGS