Phấn đấu đến 2030, 100% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch 211 thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2030, kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên. Ảnh: N.P
Theo Kế hoạch 211, phấn đấu hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2030 kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên. Ảnh: N.P

Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết 21.

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nội dung Nghị quyết 21 phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; kế thừa kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 có 100% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy (hiện nay có 98,3% chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy). Hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2030 có hơn 90% TCCSĐ, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2030 kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Tỉnh ủy cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu, ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 21 phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (hoàn thành trong tháng 11/2022).

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; xây dựng và triển khai nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở; phân công cấp ủy viên cấp trên theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở (thực hiện thường xuyên từ năm 2022).

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới; hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo kế hoạch đề ra. Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên ở cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (thực hiện thường xuyên từ năm 2022).

Tập trung chỉ đạo, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại đảng viên một cách thực chất; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đảng viên, cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu về TCCSĐ và đảng viên (thực hiện thường xuyên từ năm 2022)...

TAGS