Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

CHÂU NỮ |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dưới đây gọi tắt là Nghị quyết).

Theo kế hoạch, trước ngày 20.12.2020 sẽ hoàn thành việc học tập, quán triệt đối với lớp cán bộ chủ chốt của tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; trước ngày 30.12.2020 hoàn thành đối với lớp cấp huyện, thị xã, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trước ngày 20.1.2021 hoàn thành đối với lớp cán bộ, đảng viên ở cơ sở do ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn tổ chức; đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ cơ quan trực thuộc huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy do huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức lớp tập trung.

Nội dung quán triệt các lớp nêu trên có 5 chuyên đề, gồm: Giới thiệu tiêu đề Báo cáo chính trị; khái quát về thành tựu và hạn chế, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2020 – 2025. Những giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác đối ngoại.

Lớp công chức, viên chức ngoài Đảng; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội sẽ học tập, quán triệt tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết, hoàn thành trước ngày 20.2.2021. Tài liệu học tập các lớp nêu trên là các loại tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt Nghị quyết do Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.

Theo kế hoạch, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từ cấp xã trở lên phải dành thời gian nghiên cứu, viết thu hoạch cá nhân. Bản thu hoạch cá nhân phải bám sát nội dung Nghị quyết; trong đó, tập trung phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những vấn đề cơ bản, mới trong Nghị quyết; liên hệ với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân; đề xuất, kiến nghị những giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. 

TAGS