Quảng Nam đăng ký đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho y tế

C.NỮ |

Thực hiện công văn của Bộ Y tế về đăng ký nhu cầu đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế, năm 2022, UBND tỉnh đăng ký đầu tư 14 trung tâm y tế với tổng mức 305 tỷ đồng; trong đó đầu tư xây dựng cơ bản 197,5 tỷ đồng, trang thiết bị y tế 107,5 tỷ đồng. 

Đối với danh mục đầu tư cơ sở y tế tuyến xã, UBND tỉnh đăng ký đầu tư 13 trạm y tế với tổng mức 56,5 tỷ đồng (đầu tư xây dựng cơ bản 50 tỷ đồng, trang thiết bị y tế 6,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, UBND tỉnh đăng ký đầu tư dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam với 650 tỷ đồng (đầu tư xây dựng cơ bản 220 tỷ đồng, trang thiết bị y tế 430 tỷ đồng). Thời gian hoàn thành các dự án đăng ký nêu trên là năm 2022 - 2023.

TAGS