Rà soát danh sách, triển khai hỗ trợ cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế khẩn trương rà soát, tổng hợp số lượng, danh sách, mức hỗ trợ, thời gian được hưởng và dự toán kinh phí hỗ trợ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở y tế công lập có giường bệnh và các cơ sở điều trị Covid-19 ngoài y tế do các địa phương thiết lập, gửi UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 xem xét, quyết định.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến ngày 17.8.2022, nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh còn tồn quỹ gần 16,8 tỷ đồng. Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, thẩm định các nội dung đề nghị của Sở Y tế để triển khai hỗ trợ kinh phí cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19.

TAGS