Lấy ý kiến dự thảo phong trào "Đoàn kết sáng tạo"

V.ANH |

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng vừa chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lắng nghe các thành viên góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá ý tưởng, sáng kiến của tỉnh; quy định đối tượng, điều kiện được xét, hỗ trợ phát triển sáng kiến, ý tưởng mới…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, các ý kiến nhằm góp phần hoàn thành các văn bản ban hành khi triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đáp ứng tính chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh tiếp cận, đăng ký tham gia ý tưởng, sáng kiến. Đây là một nội dung mới trong hoạt động của Mặt trận, vì vậy khi xây dựng quy chế sẽ căn cứ vào tình tình thực tế, nguồn lực của tỉnh, tránh chồng chéo với các đề tài, ý tưởng sáng kiến của các ngành khác.

TAGS