Mặt trận tập trung giám sát công tác bầu cử

TÂM ĐAN |

Công tác giám sát (GS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền hàng năm. Năm 2021 này, giám sát của Mặt trận tập trung vào công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng cho biết, theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, năm 2021, Mặt trận cấp huyện chủ trì, thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động GS theo gợi ý sau: Tập trung GS công tác bầu cử đại biểu HĐND cùng cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương; GS cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú theo Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 22.9.2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; GS về một số nội dung khác liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân địa phương như khiếu nại, tố cáo, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải cách thủ tục hành chính...

Mặt trận cấp xã tập trung thực hiện 2 hình thức là tổ chức đoàn GS chuyên đề về một trong những nội dung liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; GS của Ban Thanh tra nhân dân và Ban GS đầu tư cộng đồng đối với hoạt động của cán bộ, công chức và chính quyền cơ sở, các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn cấp xã.

Ngoài công tác GS chuyên đề, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan liên quan cùng cấp thực hiện tốt việc GS công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành pháp luật về tạm giữ, thi hành án hành chính; quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương; công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự tại địa phương... Đồng thời chủ động lựa chọn 1 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, bức xúc trong nhân dân tại địa phương để tổ chức GS và kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân…

Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì 3 cuộc GS chuyên đề; phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo quy định (GS 11 cuộc). Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương chủ trì tổ chức 374 cuộc GS; phối hợp tổ chức giám sát 362 cuộc; GS việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 202 cuộc. Qua GS, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời phát hiện những sai phạm và kiến nghị với chính quyền cùng cấp khắc phục, giải quyết theo quy định của pháp luật

TAGS