DIỄN ĐÀN "VÌ QUẢNG NAM PHÁT TRIỂN"

Mấy suy nghĩ về ba nhiệm vụ đột phá

TS. LÊ VĂN RI |

Việc lựa chọn và đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội có vai trò quan trọng tạo động lực tăng trưởng, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tích cực. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã xác định: Thực hiện ba nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Trong giai đoạn 2016 - 2020, các nhiệm vụ đột phá chiến lược đã được Đảng bộ tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt được những kết quả rõ nét, tạo thế và lực để tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh hơn trong giai đoạn mới.

Hội nghị sơ kết giai đoạn I kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (2017 - 2020) UBND tỉnh tổ chức hồi đầu năm 2020.Ảnh: LÊ QUÂN
Hội nghị sơ kết giai đoạn I kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (2017 - 2020) UBND tỉnh tổ chức hồi đầu năm 2020.Ảnh: LÊ QUÂN

Trên cơ sở phân tích những kết quả đã đạt được, bối cảnh, tình hình mới, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã xác định đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Những nhiệm vụ này thể hiện năng lực tổng kết thực tiễn, tư duy và tầm nhìn lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh tình hình mới. Tuy vậy, cần có sự bổ sung, điều chỉnh nội dung, giải pháp của từng nhiệm vụ đột phá chiến lược cho phù hợp với mục tiêu chung, nhiệm vụ, giải pháp mà dự thảo báo cáo đã đề ra, phù hợp với thực trạng nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ nhất, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Nhiệm vụ này cần chú ý thực hiện đồng độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật với xây dựng hạ tầng xã hội chứ không chỉ tập trung cho hạ tầng kỹ thuật nhất là đô thị tỉnh lỵ, các chuỗi đô thị gắn kết. Chú trọng xây dựng hoàn thiện các khu đô thị kết nối với đô thị TP.Đà Nẵng để thúc đẩy kinh tế ven biển, trục đô thị Hội An - Đà Nẵng. Ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiệm vụ đột phá chiến lược này cần có sự điều chỉnh về tên gọi và nội dung cho phù hợp với mục tiêu chung, nhiệm vụ, giải pháp mà dự thảo đã đề ra, phù hợp với thực trạng nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong chủ đề của Đại hội và mục tiêu tổng quát dự thảo báo cáo đề ra: Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhưng trong nội dung dự thảo báo cáo phần nhiệm vụ và giải pháp chưa thể hiện rõ phần này. Đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học - công nghệ là một trong những nhân tố quyết định sự gia tăng năng suất lao động, cơ sở của chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đặc biệt, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng và rộng khắp hiện nay, đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghiệp 4.0 càng có ý nghĩa động lực to lớn và có nhiều vấn đề mới phải giải quyết rất cần nguồn lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nhiệm vụ chiến lược thứ hai này cần được bổ sung đầy đủ hơn là: Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, nhiệm vụ đột phá này cần bổ sung các nội dung: huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực về đất đai, nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao, cả về phát triển và sử dụng, nguồn lực vốn xã hội, vốn ngân sách... Bổ sung giải pháp kết nối và phát huy đội ngũ trí thức, lao động có trình độ cao trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Thứ ba, cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với các giải pháp mà dự thảo báo cáo đã đề cập, cần chú ý thực hiện các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tránh nhầm lẫn giữa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, lập nghiệp thông thường. Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ sinh thái khởi nghiệp, đánh giá thực trạng các yếu tố hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để có biện pháp phù hợp. Khắc phục các giải pháp nặng tính phong trào, thiếu chiều sâu. Trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay cần tập trung vào giải pháp tài chính cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có cơ chế và ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, công nghệ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; giải pháp đẩy mạnh giáo dục kinh doanh bậc phổ thông; giáo dục kinh doanh bậc sau phổ thông. Khắc phục tâm lý sợ thất bại khi khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Do vậy thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá chiến lược này sẽ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

TAGS

Khởi nghiệp du lịch nông nghiệp: Lợi thế của Quảng Nam

PHẠM NGỌC SINH |

Quảng Nam được xem là vùng đất “sản vật muôn màu”, đa hệ sinh thái (núi, trung du, biển), đa văn hóa (Việt, Chăm, đồng bào dân tộc thiểu số)... Sự hội tụ đa dạng như vậy là nền tảng và là lợi thế, giá trị khác biệt, nổi bật của nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện để xây dựng và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp.

Tạo đột phá hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo

PHẠM NGỌC SINH |

Để có một môi trường khởi nghiệp sáng tạo sinh động và hiệu quả, thời gian qua Quảng Nam đã nỗ lực tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp có sức lan tỏa. Tuy nhiên, khởi nghiệp sáng tạo là cả một quá trình lâu dài, cần sự trợ sức hiệu quả và mang tính đột phá của cả xã hội.

Hướng đi mới cho nông thôn mới?

MAI ĐÌNH LỢI |

Gần 10 năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng khó khăn, hạn chế cũng không ít. Tìm giải pháp hiệu quả để thực hiện trong chặng đường tiếp theo là yêu cầu bức thiết hiện nay.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP): Động lực kinh tế ở nông thôn

MAI ĐÌNH LỢI |

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm, vì vậy thời gian tới rất cần những giải pháp hiệu quả hơn nữa để chương trình trở thành động lực kinh tế trọng tâm ở nông thôn.

Tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

NGÔ VĂN HÙNG |

Quảng Nam sẽ phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là công nghiệp hóa, hiện đại hóa - nhiệm vụ mà đã qua 5 nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh đã kiên trì hoàn thiện và đạt được những thành tựu quan trọng.

Những yếu tố quyết định phát triển bền vững

VŨ NGỌC HOÀNG |

Trên cơ sở lợi thế về địa kinh tế và địa chính trị, Quảng Nam có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, nhận diện và dự báo khác rất xa với việc bắt tay thực hiện, nên rất cần một quy hoạch đúng đắn toàn diện cho sự phát triển và cả lực lượng làm nên sự phát triển đó.

Một số suy nghĩ về phát triển Quảng Nam

VŨ NGỌC HOÀNG |

LTS: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (Báo Quảng Nam đã công bố toàn văn) đặt ra mục tiêu đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Báo Quảng Nam mở “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”, với mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm của các nhà quản lý, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nêu trên. Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ “toasoan@baoquangnam.vn”, chuyên mục “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”).

Xây dựng nền y tế thông minh: Nhiệm vụ bắt buộc trong xu thế tất yếu

NGUYỄN VĂN HAI (Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam) |

LTS: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (Báo Quảng Nam đã công bố toàn văn) đặt ra mục tiêu đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Báo Quảng Nam mở “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”, với mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm của các nhà quản lý, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nêu trên. Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ “toasoan@baoquangnam.vn”, chuyên mục “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”).

Vị thế Quảng Nam trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Tiềm năng và khả năng bứt phá

LÊ QUÝ ĐẠT |

LTS: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (Báo Quảng Nam đã công bố toàn văn) đặt ra mục tiêu đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Báo Quảng Nam mở “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”, với mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm của các nhà quản lý, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nêu trên. Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ “toasoan@baoquangnam.vn”, chuyên mục “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”).

Một số góp ý về quy hoạch phát triển

NGÔ VĂN HÙNG (Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) |

LTS: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (Báo Quảng Nam đã công bố toàn văn) đặt ra mục tiêu đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Báo Quảng Nam mở “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”, với mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm của các nhà quản lý, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nêu trên. Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ “toasoan@baoquangnam.vn”, chuyên mục “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”).

Khơi dậy sức mạnh nội sinh của con người xứ Quảng

BẢO ANH |

LTS: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (Báo Quảng Nam đã công bố toàn văn) đặt ra mục tiêu đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Báo Quảng Nam mở “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”, với mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm của các nhà quản lý, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nêu trên. Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ “toasoan@baoquangnam.vn”, chuyên mục “Diễn đàn vì Quảng Nam phát triển”).