Tây Giang giới thiệu 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện

HIỀN THÚY |

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang vừa tổ chức hội nghị quán triệt công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Hội nghị quán triệt giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nghị quán triệt giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, có 34 cơ quan, đơn vị của huyện có người được phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện với tổng số 60 ứng cử viên để bầu 30 đại biểu HĐND huyện. Chậm nhất đến 17 giờ ngày 14.3, biên bản giới thiệu và danh sách trích ngang của người được giới thiệu ứng cử phải được gửi đến Ủy ban bầu cử huyện tổng hợp, lập danh sách sơ bộ.

TAGS