Thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn

P.V |

(QNO) - Trường Đại học Công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông Việt - Hàn là thành viên của Đại học Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn trực thuộc Bộ TT&TT, Trường Cao đẳng CNTT và một số đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng.

Quyết định 15 về việc thành lập Trường Đại học CNTT và truyền thông Việt - Hàn là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 3.1.2020.

Có trụ sở chính tại TP.Đà Nẵng, Trường Đại học CNTT và truyền thông Việt - Hàn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Đà Nẵng, quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ GD-ĐT và quản lý theo lãnh thổ của UBND TP.Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và các cơ quan liên quan chỉ đạo Đại học Đà Nẵng, Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn tổ chức thực hiện bàn giao nhân sự, bộ máy tổ chức, tài chính, tài sản của Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn cho Đại học Đà Nẵng quản lý, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn là một trong 4 cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ TT&TT, cùng với Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Trường Cao đẳng Công nghiệp in và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT. Những năm qua, Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn định hướng phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT và truyền thông cho miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, trong năm 2019, Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn đã xây dựng mới 10 chương trình đào tạo; thẩm định các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng liên thông, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (9+) và chương trình đào tạo trung cấp; rà soát, hiệu chỉnh 16 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng đã được cấp phép và áp dụng đào tạo cho năm học 2019 - 2020.