Phân bổ hơn 116 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho 3 địa phương

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cấp lại hơn 116 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19.7.2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số cơ chế đối với Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và Núi Thành đến năm 2020.

Trong đó, phân bổ cho thị xã Điện Bàn hơn 96 tỷ đồng, Tam Kỳ hơn 16 tỷ đồng, Núi Thành hơn 4 tỷ đồng. UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương này chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được phân bổ đúng mục đích, hiệu quả.

TAGS