Bố trí 3 dự án trong Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

TRÚC VĂN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương bố trí 3 dự án trong Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam có vị trí tại khu vực núi Trà, xã Tam Nghĩa (Núi Thành).

Bao gồm dự án chôn lấp rác thải sinh hoạt Nam Quảng Nam; dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp Nam Quảng Nam; dự án xử lý chất thải sinh hoạt (lò đốt) Nam Quảng Nam.

Trong đó, dự án chôn lấp rác thải sinh hoạt Nam Quảng Nam thực hiện bằng nguồn ngân sách tỉnh, 2 dự án còn lại thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường (chủ dự án xử lý rác thải cấp tỉnh) chủ trì thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam trình thẩm định, phê duyệt theo quy định để làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án (bao gồm cả quy hoạch cấp điện, cấp nước, tuyến đường giao thông vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam). Thời gian hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết trước ngày 31.12.2020.

TAGS