Khó hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

T.D |

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021), tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) đang chững lại, khó hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu. 

Theo mục tiêu đề ra, đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn NTM nâng  cao và 9 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, nhưng đến cuối tháng 5.2020 chỉ có xã Đại Hiệp (Đại Lộc) được công nhận xã NTM nâng cao. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng NTM ở miền núi gặp trở ngại, khi đến cuối tháng 5.2020 chưa có thôn nào ở các xã miền núi cao được công nhận đạt chuẩn NTM.

Tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia NTM khá thấp (9,1%). Nợ đọng kéo dài nhiều năm ở một số địa phương vẫn chưa có phương án trả nợ hợp lý, kịp thời (Đại Lộc nợ giai đoạn 2011 - 2015 hơn 10 tỷ đồng, có 7 công trình quá thời hạn quyết toán hơn 24 tháng vẫn chưa có giải pháp xử lý).

Ngoài ra, việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các huyện miền núi cao, nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ còn chậm. Chưa đánh giá rõ việc thực hiện các mục tiêu nông thôn mới cấp huyện và việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản của chương trình NTM chưa kịp thời.

TAGS