Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cơ sở

T.THỰC - G.BIÊN |

Từ ngày 30.6 đến 3.7, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Thăng Bình tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2020. 

Theo đó, đợt này có 100 đại biểu HĐND xã, thị trấn, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và công chức chuyên môn, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách các xã, thị trấn, các chi hội đoàn thể thôn, tổ đã được truyền đạt 6 chuyên đề chính và 2 chuyên đề bổ trợ. Nội dung bao gồm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; đường lối quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...