giáo dục địa phương

Nội dung tài liệu giáo dục địa phương phải phù hợp với thực tiễn Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Bộ tiêu chí thẩm định chương trình, tài liệu giáo dục địa phương (GDĐP) bậc trung học trên địa bàn Quảng Nam theo chương trình giáo dục phổ thông với 6 tiêu chí thẩm định chương trình, 13 tiêu chí thẩm định tài liệu vừa được UBND tỉnh ban hành.