Chiều

ĐỖ HOÀNG TÂM |

Ngày tàn lên những mắt môi
Cơn mưa mùa cũ mồ côi đi về

Chưa đêm. Chiều vắt qua hè
Con chim quốc gọi tứ bề nghe dông
Mưa đầu đông
gió đầu đông
Câu thơ chưa kịp xuống dòng
...ướt mi

Chiều rồi
chiều đến
chưa đi
Ngoài sân lá rụng có khi đã buồn
Lặng nghe mưa rớt trên nguồn
Tàn cơn níu ngọn gió luồn hiên mây

Chiều rồi
Chiều ở đâu đây...
Ngồi nghe giun dế đếm ngày đang trôi
Cho mưa vừa chỗ ta ngồi
Rượu cay chưa uống nhấp môi nỗi niềm

Chiều tàn lên phía chưa đêm
Nghe ngày xưa
...đã ướt mèm ấu thơ.