Hỏi những bình yên

TỪ DẠ LINH |

Đôi lúc trời nổi gió
Bất ngờ ta mây bay
Đôi lúc biển sóng cả
Ta lênh đênh mạn thuyền...

Đời còn nhiều đôi lúc
Neo bến nào bình yên.