Mẹ trung du

VÕ KHOA CHÂU |

Rả rích đêm
leo lét đèn
khâu áo

Gié lúa đồng
lội ngày rét
mẹ quê.