Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy: Tiếp tục kiện toàn, tinh gọn bộ máy

HÀN GIANG |

Quảng Nam đã giảm 22 đầu mối cấp phòng trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); đồng thời tinh giản 1.521 biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả này sẽ là nền tảng để Quảng Nam tiếp tục thực hiện và đảm bảo yêu cầu giảm tối thiểu 10% biên chế đến năm 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng. Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng. Ảnh: N.Đ

Nhiều kết quả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, Quảng Nam đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Ở cấp huyện, đã thực hiện hợp nhất Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị vào Ban Tuyên giáo ở tất cả địa phương; thực hiện chủ trương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đồng thời là Trưởng ban Dân vận ở 11 địa phương. Đồng thời quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ở cơ sở, các địa phương cũng đã triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn; đồng thời thực hiện nhất quán việc khoán chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn (tổ dân phố).

Trong 2 năm qua, tỉnh đã giảm 22 đầu mối cấp phòng trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giảm 55 cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan hành chính cấp tỉnh và tinh giảm 402 biên chế công chức. Toàn tỉnh cũng tinh giản 1.521 biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả đó sẽ là nền tảng để Quảng Nam tiếp tục thực hiện và đảm bảo yêu cầu giảm tối thiểu 10% biên chế đến năm 2021 theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 6.1.2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11.9.2017 của Bộ Chính trị.

Vẫn còn lúng túng

Tuy đạt được nhiều kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận một số vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII) và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, quá trình sắp xếp bộ máy trong các cơ quan hành chính tiến hành trong bối cảnh có nhiều biến động và thay đổi về tổ chức bộ máy; một số bộ, ngành trung ương đang rà soát và xây dựng tiêu chí, lấy ý kiến để sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc, điều chỉnh các thông tư… do đó có sự lúng túng nhất định trong quá trình triển khai việc sắp xếp, kiện toàn. Một số đề án tinh giản biên chế chưa xác định được cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức, người lao động, nên chưa xác định được nhu cầu biên chế theo vị trí việc làm của đơn vị mà chỉ căn cứ số lượng biên chế theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Đáng nói, số lượng biên chế xác định tinh giản từ năm 2015 đến năm 2021 chủ yếu là nghỉ hưu đúng tuổi; việc tinh giản biên chế chủ yếu là tự nguyện, thiếu giải pháp tích cực để tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực yếu. Trường hợp tinh giản biên chế chủ yếu tập trung ở ngành giáo dục, y tế; các cơ quan còn lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản biên chế còn thấp, chưa đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Biên chế nhiều cơ quan tại thời điểm thực hiện tinh giản chưa đảm bảo theo chỉ tiêu giao; một số đơn vị có số người nghỉ hưu đúng tuổi và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chiếm tỷ lệ cao, trong khi đó theo quy định chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế thực hiện tinh giản, giải quyết chế độ hưu hoặc thôi việc.

Quyết tâm thực hiện

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII) trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, toàn tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của UBND tỉnh theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Tập trung đôn đốc các địa phương cấp huyện tiến hành sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp khác theo chương trình hành động và kế hoạch đề ra... Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 39 trong các năm 2020 và 2021, tỉnh phải khẩn trương hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Với quyết tâm trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo tập trung rà soát tình hình biên chế và tăng cường công tác quản lý, điều chỉnh bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Các địa phương, đơn vị phải quyết liệt thực hiện để đến cuối năm 2020 hoàn thành tinh giản tối thiểu 10% trong tổng biên chế được giao.

Đặc biệt, toàn tỉnh phải rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức. Mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị phải xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ theo chức danh, vị trí việc làm; qua đó, xử lý nghiêm đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp (dưới 50%)...