Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và môi trường, ngày 26.9 UBND tỉnh phê duyệt Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại Đại Lộc) đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xóa tên đơn vị khỏi danh mục cơ sở gây nhiễm môi trường nghiêm trọng (theo Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 25.6.2012 của UBND tỉnh).

Trước đó, bệnh viện đã báo cáo kết quả xử lý ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra và Sở Y tế nghiệm thu hoàn thành công trình hệ thống nước thải y tế đối với bệnh viện.

UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp tục duy trì thường xuyên các biện pháp bảo vệ môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải y tế, bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn đúng quy định.

Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Đại Lộc, các ngành liên quan tiếp tục kiểm tra, theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của bệnh viện.

TAGS