Tăng cường quản lý chất thải lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu cách ly

VĂN PHIN |

Ngày 29.7, Sở TN&MT ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý chất thải lây nhiễm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong cộng đồng, Sở TN&MT đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường quản lý chất thải lây nhiễm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1971/2020 về việc hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

TAGS