Ban hành danh mục thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm qua 21.9, UBND tỉnh ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó có 38 danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mang tính định hướng chung thuộc 7 nhóm.

Cụ thể, nhóm kinh tế tổng hợp (5 danh mục); kinh tế ngành (9 danh mục); khoa học - giáo dục - văn hóa - xã hội (8 danh mục); nội chính, hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh - quốc phòng, đối ngoại (6 danh mục); kinh tế - xã hội địa phương (1 danh mục); phát triển doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể, hợp tác xã (4 danh mục) và nhóm thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp của tỉnh (5 danh mục).

UBND tỉnh yêu cầu, trước ngày 31.11.2021, các sở, ban ngành, đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Quảng Nam rà soát nội dung theo danh mục ban hành để xây dựng, chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo và tham mưu UBND tỉnh đưa lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS); cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu với Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh.

Đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp của tỉnh.

Quyết định của UBND tỉnh nêu rõ: Bảo đảm việc cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn bảo mật thông tin theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của nguồn thông tin, dữ liệu; tính thống nhất của các thông tin, dữ liệu được cung cấp, kết nối với Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh.

Xem danh mục thông tin, dữ liệu TẠI ĐÂY >>

TAGS