Tam Kỳ triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố

QUANG KHẢI |

(QNO) - Chủ tịch UBND thanh phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 277 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, 2025 - 2030 trên địa bàn thành phố.

 

Việc ban hành kế hoạch nhằm mục đích tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng thời, xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023 - 2025, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ. Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Chuẩn bị các điều kiện để sắp xếp các đơn vị hành chính không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2030.

Với yêu cầu xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (đơn vị hành chính mới An Xuân, Phước Hòa) nhằm triển khai thực hiện tốt các kết luận, nghị quyết, chỉ thị… bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

Xác định nội dung công việc phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND TP.Tam Kỳ chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

TAGS