Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đảm bảo khách quan, hiệu quả

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 8/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1209 triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 với yêu cầu đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm và hiệu quả.

Kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng triển khai công tác phòng chống tham nhũng của địa phương trong năm 2022 theo các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh làm tổ trưởng tổ công tác của UBND tỉnh và thành lập tổ giúp việc; đồng thời là đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung, thông tin, tài liệu, chất lượng báo cáo. Cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành về tổ công tác của UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) theo đúng thời gian quy định.

TAGS