Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

T.S |

* Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan truyền thông tiếp cận, kịp thời thông tin

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 34 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tuyên truyền làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời thực hiện nghiêm việc tiếp dân định kỳ, đột xuất, tổ chức đối thoại với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định.

Trong vai trò người đứng đầu, phải chủ động nắm tình hình, chỉ đạo, phối hợp rà soát giải quyết dứt điểm và chịu trách nhiệm đối với kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, nổi cộm, kéo dài tại cơ sở, không để tụ tập đông người, vượt cấp, tạo thành “điểm nóng”, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Riêng với cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND phải trực tiếp tiếp dân, đối thoại với dân. Những tập thể, cá nhân vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với dân; không thực hiện nghiêm các nội dung của chỉ thị này sẽ bị xử lý theo quy định, nhất là đối với trường hợp đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo để công dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan truyền thông được tiếp cận đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về tình hình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức; không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TAGS