Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

T.S |

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Kế hoạch số 203 thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 25.4.2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Ngoài quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 23, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị nhận thức rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải xác định công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; kịp thời cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ PCTN cần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm, uy tín, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời chấn chỉnh, thay thế những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, uy tín.

Bên cạnh đó, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người chủ động phát hiện, tố giác, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với tổ chức, cơ quan chức năng liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chủ động thực hiện công tác phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, tiêu cực; xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh đơn vị, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc hủy án để điều tra, xét xử lại, không để vụ án kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội... 

TAGS