Triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

B.T |

UBND tỉnh vừa bàn hành Kế hoạch số 4879/KH-UBND triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với yêu cầu đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Đảm bảo cho việc đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh, trong đó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng và thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác của UBND tỉnh.

Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban ngành; UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 đảm bảo đúng thời gian theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Giám đốc các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND địa phương cấp huyện chịu trách nhiệm thu thập, cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan về Tổ công tác của UBND tỉnh trước ngày 20.8.2021.

Các cơ quan, đơn vị cung cấp quá thời hạn nêu trên xem như không thực hiện cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan. Việc cung cấp số liệu, chứng cứ được thực hiện bằng văn bản gửi về Tổ công tác của UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh (địa chỉ: 52 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ) và đồng thời bằng dữ liệu điện tử theo địa chỉ “quyenht1@quangnam.gov.vn”.

Trên cơ sở số liệu, chứng cứ có liên quan do các địa phương, đơn vị cung cấp, Tổ công tác của UBND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh. Dự thảo khi hoàn thành được gửi đến từng địa phương, đơn vị liên quan để thống nhất và giải trình (nếu có). Thời gian góp ý dự thảo và giải trình phải hoàn thành trước 10.9.2021 để báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành.

TAGS