Lá sâm Ngọc Linh là biểu trưng du lịch xanh Quảng Nam

QUỐC TUẤN |

UBND tỉnh đã có quyết định điều chỉnh biểu trưng du lịch xanh Quảng Nam từ lá húng quế thành lá sâm Ngọc Linh. Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam gồm 6 bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho 6 lĩnh vực trong hoạt động du lịch. Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam được chia thành các chủ đề bền vững chính, mỗi chủ đề gồm một số tiêu chí được chỉ định, đi cùng với các chỉ số để đo lường, định lượng.

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn du lịch xanh thể hiện bằng biểu trưng lá sâm Ngọc Linh, với 3 cấp độ từ 1 lá sâm Ngọc Linh đến 3 lá sâm Ngọc Linh. Sau 3 năm kể từ ngày có hiệu lực áp dụng, các Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam sẽ được sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế và quy định liên quan đến du lịch xanh.

Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sỹ (SSTP) trên cơ sở tham khảo các tiêu chí của 25 Bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp du lịch và điều kiện kinh doanh thực tế tại địa phương.

TAGS