Thăng Bình lấy ý kiến người dân về quy hoạch chung khu vực ven biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

GIANG BIÊN |

(QNO) - Phòng Kinh tế - hạ tầng và Văn phòng HĐND&UBND huyện Thăng Bình vừa tổ chức niêm yết công khai hồ sơ bản vẽ, thuyết minh quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại trụ sở Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thăng Bình.

 
 Hồ sơ bản vẽ, thuyết minh quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2030, tầm nhùn năm 2045 được niêm yết trụ sở Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thăng Bình

Thời gian niêm yết trong vòng 40 ngày từ ngày 6.7 đến hết ngày 14.8. Việc niêm yết lần này để các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư liên quan được biết và tham gia đóng góp ý kiến theo quy định hiện hành (thông qua hòm thư ghi nhận ý kiến và các ý kiến góp ý phản hồi trên phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo hợp lệ theo quy định).

Ngoài trụ sở tại UBND huyện, các xã Bình Dương, Bình Giang, Bình Minh, Bình Triều và Bình Đào còn tổ chức niêm yết công khai hồ sơ bản vẽ, thuyết minh quy hoạch tại trụ sở UBND xã; đăng tải, thông báo nội dung, tổ chức lấy ý kiến trên Trạm truyền thanh xã; tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đến cộng đồng dân cư tại địa phương.  

UBND các xã trên tổng hợp các ý kiến góp ý báo cáo về UBND huyện thông qua Phòng Kinh tế - hạ tầng làm cơ sở tham mưu UBND huyện tổng hợp gửi Sở Xây dựng tỉnh theo quy định.

TAGS