Xây dựng, hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

T.S |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KN-ĐMST), góp phần thực hiện thành công 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và phổ biến kiến thức về Hệ sinh thái KN-ĐMST trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên” là nội dung quan trọng hàng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác thành lập và phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; kêu gọi xã hội hóa thành lập Quỹ khởi nghiệp để hoàn thiện Hệ sinh thái KN-ĐMST.

Đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành, địa phương bố trí kinh phí cho công tác xây dựng Hệ sinh thái KN-ĐMST trên địa bàn tỉnh; kết nối mạng lưới Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh với vùng, quốc gia, quốc tế; thường xuyên chăm lo, hỗ trợ xây dựng, phát triển và có hình thức khuyến khích, vinh danh, giới thiệu, quảng bá các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng; phát triển khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu khoa học, giải pháp sáng tạo kỹ thuật...

Các ngành, địa phương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ cần thiết đối với khởi nghiệp sáng tạo; tạo cơ chế, động lực kết nối hữu hiệu giữa nhà trường, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và các bên có liên quan để xây dựng, phát động mạnh mẽ phong trào.

Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy tập trung lãnh đạo chính quyền ban hành chương trình, kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái KN-ĐMST trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn hỗ trợ cơ chế, chính sách của Nhà nước để các tổ chức, cá nhân triển khai ý tưởng, dự án và phát triển sản phẩm khởi nghiệp; lồng ghép hiệu quả các chương trình khởi nghiệp với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương...

TAGS