Nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài

M.L |

(QNO) - Ngày 18.9, UBND tỉnh có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 319-KH/TU (ngày 16.7.2020) của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW (ngày 20.8.2019) của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, trình độ cho người lao động, đảm bảo sự phát triển cân đối, hợp lý giữa các vùng và các ngành kinh tế; đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội nhằm mục đích hướng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đặc điểm tình hình của tỉnh. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác; tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.

UBND tỉnh đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hợp tác nước ngoài; thực hiện có hiệu quả chính sách nhằm đảm bảo quyền sở hữu, lợi ích gắn với trách nhiệm của nhà đầu tư; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường cơ chế giám sát và quản lý nhà nước về đầu tư.

TAGS