Người lao động BHXH tỉnh ủng hộ chống dịch Covid-19

D.LỆ |

Hưởng ứng lời kêu gọi “Phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công văn số 956/BHXH-VP ngày 25.3 của BHXH Việt Nam về việc phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hỗ trợ 1/2 ngày lương.

 Tổng cộng 306 cán bộ, lao động của BHXH tỉnh đã ủng hộ hơn 37 triệu đồng để cùng với toàn ngành BHXH tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

TAGS