ca nhiễm

Ngày 24.4, Quảng Nam ghi nhận 56 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 24.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 56 ca mắc Covid-19 (giảm 7 ca so với hôm qua) trong đó 53 ca cộng đồng.

Ngày 23.4, Quảng Nam ghi nhận 63 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 23.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 63 ca mắc Covid-19 (giảm 7 ca so với hôm qua) trong đó 63 ca cộng đồng.

Ngày 22.4, Quảng Nam ghi nhận 70 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 22.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 70 ca mắc Covid-19 (giảm 29 ca so với hôm qua) trong đó 70 ca cộng đồng.

Ngày 21.4, Quảng Nam ghi nhận 99 ca mắc Covid-19, 92 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 21.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 99 ca mắc Covid-19 (giảm 65 ca so với hôm qua) trong đó 92 ca cộng đồng.

Ngày 20.4, Quảng Nam ghi nhận 167 ca mắc Covid-19, 164 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 20.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 167 ca mắc Covid-19 (giảm 22 ca so với hôm qua) trong đó 164 ca cộng đồng.

Ngày 19.4, Quảng Nam ghi nhận 189 ca mắc Covid-19, 185 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 19.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 189 ca mắc Covid-19 (giảm 8 ca so với hôm qua) trong đó 185 ca cộng đồng.

Ngày 18.4, Quảng Nam ghi nhận 197 ca mắc Covid-19, 178 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 18.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 197 ca mắc Covid-19 (giảm 11 ca so với hôm qua) trong đó 178 ca cộng đồng.

Ngày 17.4, Quảng Nam ghi nhận 208 ca mắc Covid-19, 187 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 17.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 208 ca mắc Covid-19 (giảm 6 ca so với hôm qua) trong đó 187 ca cộng đồng.

Ngày 16.4, Quảng Nam ghi nhận 214 ca mắc Covid-19, 182 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 16.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 214 ca mắc Covid-19 (giảm 12 ca so với hôm qua) trong đó 182 ca cộng đồng.

Ngày 14.4, Quảng Nam ghi nhận 232 ca mắc Covid-19, 210 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 14.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 232 ca mắc Covid-19 (giảm 7 ca so với hôm qua) trong đó 210 ca cộng đồng.

Ngày 13.4, Quảng Nam ghi nhận 239 ca mắc Covid-19, 219 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 13.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 239 ca mắc Covid-19 (giảm 14 ca so với hôm qua) trong đó 219 ca cộng đồng.

Ngày 12.4, Quảng Nam ghi nhận 253 ca mắc Covid-19, 214 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 12.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 253 ca mắc Covid-19 (tăng 12 ca so với hôm qua) trong đó 214 ca cộng đồng.

Ngày 11.4, Quảng Nam ghi nhận 241 ca mắc Covid-19, 172 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 11.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 241 ca mắc Covid-19 (giảm 6 ca so với hôm qua) trong đó 172 ca cộng đồng.

Ngày 9.4, Quảng Nam ghi nhận 251 ca mắc Covid-19, 233 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 9.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 251 ca mắc Covid-19 (tăng 2 ca so với hôm qua) trong đó 233 ca cộng đồng.

Ngày 8.4, Quảng Nam ghi nhận 249 ca mắc Covid-19, 228 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 8.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 249 ca mắc Covid-19 (tăng 8 ca so với hôm qua) trong đó 228 ca cộng đồng.

Ngày 7.4, Quảng Nam ghi nhận 241 ca mắc Covid-19, 214 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 6.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 241 ca mắc Covid-19 (giảm 7 ca so với hôm qua) trong đó 214 ca cộng đồng.

Ngày 6.4, Quảng Nam ghi nhận 248 ca mắc Covid-19, 179 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 6.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 248 ca mắc Covid-19 (giảm 21 ca so với hôm qua) trong đó 179 ca cộng đồng.

Ngày 5.4, Quảng Nam ghi nhận 269 ca mắc Covid-19, 244 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 5.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 269 ca mắc Covid-19 (tăng 5 ca so với hôm qua) trong đó 244 ca cộng đồng.

Ngày 4.4, Quảng Nam ghi nhận 264 ca mắc Covid-19, 238 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 4.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 264 ca mắc Covid-19 (tăng 13 ca so với hôm qua) trong đó 238 ca cộng đồng.

Ngày 3.4, Quảng Nam ghi nhận 251 ca mắc Covid-19, 230 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 3.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 251 ca mắc Covid-19 (giảm 8 ca so với hôm qua) trong đó 230 ca cộng đồng.

Ngày 2.4, Quảng Nam ghi nhận 259 ca mắc Covid-19, 226 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 2.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 259 ca mắc Covid-19 (giảm 4 ca so với hôm qua) trong đó 226 ca cộng đồng.

Ngày 1.4, Quảng Nam ghi nhận 263 ca mắc Covid-19, 233 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 1.4, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 263 ca mắc Covid-19 (giảm 7 ca so với hôm qua) trong đó 233 ca cộng đồng.

Ngày 31.3, Quảng Nam ghi nhận 270 ca mắc Covid-19, 259 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 31.3, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 270 ca mắc Covid-19 (giảm 6 ca so với hôm qua) trong đó 259 ca cộng đồng.

Ngày 30.3, Quảng Nam ghi nhận 276 ca mắc Covid-19, 257 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 30.3, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 276 ca mắc Covid-19 (giảm 8 ca so với hôm qua) trong đó 257 ca cộng đồng.