ca nhiễm

Ngày 28.1, Quảng Nam có 617 ca mắc Covid-19, 540 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 28.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 617 ca mắc Covid-19 trong đó 540 ca cộng đồng.

Ngày 27.1, Quảng Nam có 527 ca mắc Covid-19, 475 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 27.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 527 ca mắc Covid-19 trong đó 475 ca cộng đồng.

Ngày 26.1, Quảng Nam có 572 ca mắc Covid-19, 455 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 26.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 572 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 25.1, Quảng Nam có 301 ca mắc Covid-19, 245 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 25.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 301 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 24.1, Quảng Nam có 270 ca mắc Covid-19, 229 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 24.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 270 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 23.1, Quảng Nam có 435 ca mắc Covid-19, 321 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 23.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 435 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 22.1, Quảng Nam có 319 ca mắc Covid-19, 246 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 22.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 319 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 21.1, Quảng Nam có 344 ca mắc Covid-19, 309 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 21.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 344 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 20.1, Quảng Nam có 288 ca mắc Covid-19, 234 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 20.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 288 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 19.1, Quảng Nam có 336 ca mắc Covid-19, 259 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 19.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 336 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 18.1, Quảng Nam có 287 ca mắc Covid-19, 199 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 18.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 287 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 17.1, Quảng Nam có 220 ca mắc Covid-19, 149 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 17.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 220 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 16.1, Quảng Nam có 255 ca mắc Covid-19, 185 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 16.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 255 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 15.1, Quảng Nam có 255 ca mắc Covid-19, 187 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 15.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 255 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 14.1, Quảng Nam có 262 ca mắc Covid-19, 189 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 14.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 262 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 13.1, Quảng Nam có 201 ca mắc Covid-19, 162 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 13.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 201 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 12.1, Quảng Nam có 208 ca mắc Covid-19, 113 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 12.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 208 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 11.1, Quảng Nam có 154 ca mắc Covid-19, 101 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 11.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 154 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 10.1, Quảng Nam có 155 ca mắc Covid-19, 90 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 10.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 155 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 9.1, Quảng Nam có 126 ca mắc Covid-19, 79 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 9.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 126 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 8.1, Quảng Nam có 158 ca mắc Covid-19, 112 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 8.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 158 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 7.1, Quảng Nam có 173 ca mắc Covid-19, 127 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 7.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 173 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 6.1, Quảng Nam có 179 ca mắc Covid-19, 127 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 6.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 179 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 5.1, Quảng Nam có 180 ca mắc Covid-19, 130 ca cộng đồng

MINH TẠO |

(QNO) - Chiều 5.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 180 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm: