đẳng sâm

Thêm sản phẩm mới từ cây đẳng sâm

HOÀNG LIÊN |

Các cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu ở Tây Giang đang chú trọng nghiên cứu các dòng sản phẩm mới từ cây đẳng sâm để nâng giá trị đặc sản bản địa trên thị trường.