Giải thưởng Nhà nước

4 tác giả đủ điều kiện đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021

HÀ AN |

(QNO) - Hội đồng cấp cơ sở tỉnh Quảng Nam đã đề nghị cấp trên xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật (VHNT) năm 2021 đối với 4 tác giả có tác phẩm, công trình về VHNT.