Ngồi làm một thân cây

TRẦN TUẤN |

nhặt lên chiếc lá      
ngồi      
làm một thân cây             

thân cây già      
tháng Sáu      
chỉ chiếc lá chết      
cầm tay                    

trên cội cành      
người đang đạp bóng      
ngược về      

lá sống dậy      
phập phồng      
dẫn lưu trí nhớ             

trí nhớ      
ngồi      
làm một thân cây    
cổ âm trên lá  
buông             

tháng sáu ngày thưa dần mỏng dần nhẹ dần      
trôi      
mắt lá      
tự hỏi             

mùa cuối cùng      
nhân      
thế      
đi      
đâu...