Thời gian

HOÀNG THÁI |

(VHQN) - Tháng Ba lịm vào đất       
để nhường mầm tháng Tư      
thời gian tích thành củ       
đắng chát hay ngọt bùi? 

Ta về gỡ lịch cũ       
hun đốt trời tháng Tư       
hóa tháng ngày thành bụi     
có cay không mắt người?    

Dáng xuân chưa khuất dạng
lưỡng lự chạm tháng Tư
câu thơ khô khốc chữ
nhếch môi không biệt từ

Ta co ngày duỗi tháng
làm chiếc hộp thời gian
rước buồn về lánh nạn
mặc ngoài kia dã tràng.