Tin vắn

THỰC BIÊN |

(QNO) - Đến cuối tháng 3.2022, nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thăng Bình đạt 69,3 tỷ đồng, tăng hơn 3,7 tỷ đồng so với đầu năm và tăng trưởng 5,7% so với năm 2021. Tổng nguồn vốn cho vay trong quý I đạt hơn 647 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay khoảng 50 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã có 3.307 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn.

(QNO) - Đến cuối tháng 3.2022, nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thăng Bình đạt 69,3 tỷ đồng, tăng hơn 3,7 tỷ đồng so với đầu năm và tăng trưởng 5,7% so với năm 2021. Tổng nguồn vốn cho vay trong quý I đạt hơn 647 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay khoảng 50 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã có 3.307 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn.