Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Một số câu hỏi - đáp về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

- Hỏi: Tôi là Giám đốc Công ty CP Vận tải ST. Trong năm 2020, hàng tháng công ty thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định, không nợ BHXH, BHYT, BHTN và đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại công ty.

Tuy nhiên năm 2021 tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động vận tải của công ty dẫn đến phải cho 50% người lao động nghỉ việc, nợ lương của người lao động và nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN (hiện nay công ty mới đóng BHXH đến hết tháng 1.2021).

Hiện nay tôi được biết ngày 7.7.2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Vậy cho tôi hỏi công ty của tôi có được áp dụng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất hay không?

Trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện hỗ trợ: “Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4.2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4.2021”.

Do đó công ty của ông/bà chưa đóng đủ BHXH đến tháng 4.2021, nên không đủ điều kiện được tạm dừng đóng theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Hỏi: Tôi làm việc tại doanh nghiệp dịch vụ du lịch, thương mại và nay giảm đến 1/3 số lao động. Vậy tôi có có đủ điều kiện để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4.2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4.2021 thì thuộc đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Vì vậy, trường hợp đơn vị ông/bà giảm 1/3 số lao động (hơn 30%), nếu đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 4.2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và chưa thực hiện tạm dừng đóng hoặc đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ không quá 6 tháng thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, với thời gian không quá 6 tháng.

TAGS

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Khi hết thời gian tạm dừng đóng mà đơn vị chưa có tiền đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì số tiền đó có phải tính lãi không?

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Hết thời hạn đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì đơn vị sẽ thực hiện đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động như thế nào?

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Điều kiện để đơn vị được thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) vào quỹ hưu trí và tử tuất là gì?

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Trong tháng 7.2021 đơn vị chúng tôi có 1 lao động đang hưởng chế độ thai sản, đến tháng 8.2021 tăng lại. Như vậy, căn cứ vào thông báo tạm tính về số tiền giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) từ cơ quan BHXH thì người này có được tính giảm TNLĐ-BNN theo quy định hay không?