Triển khai đợt tuyên truyền Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An

ĐỖ HUẤN |

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đang triển khai đợt tuyên truyền, phổ biến Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An tại 4 phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam và Nghiệp đoàn xích lô Hội An.

Đối tượng hướng đến là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; các tầng lớp nhân dân có liên quan đến công tác bảo tồn, sử dụng, phát huy Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An, đặc biệt là cộng đồng dân cư khu phố cổ, cá nhân và tổ chức sở hữu, sử dụng các di tích khu phố cổ.

Quy chế được UBND tỉnh quyết định ban hành ngày 18.12.2020, gồm 10 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Cùng với nội dung trình bày trực tiếp của các báo cáo viên, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An còn xây dựng clip trình chiếu về quá trình xây dựng quy chế và phát hành sách về quy chế đến từng đối tượng tham dự.

TAGS