Chính sách hỗ trợ về BHXH do đại dịch Covid-19

N.L |

Theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ khó khăn cho người lao động (LĐ), người sử dụng LĐ, có 3 chính sách liên quan đến hỗ trợ về BHXH. 

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp: Người sử dụng LĐ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.6.2022) cho người LĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng LĐ hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp cho người LĐ phòng chống đại dịch Covid-19. 

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng LĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4.2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% LĐ tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4.2021 (kể cả LĐ ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người LĐ và người sử dụng LĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người LĐ: Người sử dụng LĐ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm tai nạn cho người LĐ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người LĐ theo quy định. Mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/ tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 30.6.2022. 

TAGS