Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chính sách BHXH

B.T |

Hôm qua 30/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 39 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. 

Trong đó định hướng chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, chế độ bảo hiểm; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, chỉ tiêu bao phủ BHYT vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với người sử dụng lao động, người lao động, nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn, đơn vị để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc...

TAGS