Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp

L.DIỄM |

Bộ LĐ-TB&XH đang đề nghị xây dựng, sửa đổi Luật Việc làm (sửa đổi) theo hướng bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm; mở rộng người tham gia BHTN; phát triển kỹ năng nghề, hướng tới thị trường lao động bền vững. 

Nhằm sửa đổi, bổ sung chính sách BHTN theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, phát huy đầy đủ các chức năng của BHTN, bảo đảm BHTN thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mở rộng người tham gia BHTN; sửa đổi 4 chế độ hiện hành theo hướng mở rộng phạm vi, rà soát điều kiện tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng; bổ sung chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi và hỗ trợ trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, “cú sốc” thị trường … đột xuất khác.

TAGS