Điện Bàn phấn đấu có 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học mới

L.D |

Theo BHXH thị xã Điện Bàn, năm học 2020 - 2021, trên địa bàn thị xã có 61 trường với tổng số học sinh tham gia BHYT là 39.688 học sinh/40.185 học sinh (đạt 98,76%).

Trong đó, có 16/61 đơn vị trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT là 100%. Việc triển khai BHYT học sinh vẫn còn nhiều khó khăn như một số trường chưa tham mưu và phối hợp kịp thời để nhận được sự hỗ trợ của cấp ủy đảng, đoàn thể, chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác vận động học sinh tham gia BHYT; đại lý thu ở các trường hầu hết là kiêm nhiệm, hiệu quả chưa cao.

Năm học 2021 - 2022 sẽ có nhiều khó khăn hơn do dịch bệnh phức tạp, đời sống người dân khó khăn nhưng BHXH Điện Bàn quyết tâm thực hiện đạt 100% học sinh tham gia BHYT. Để triển khai các nội dung mới trong công tác thu BHYT học sinh, BHXH thị xã đã ban hành công văn hướng dẫn nghiệp vụ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHYT học sinh.

BHXH thị xã Điện Bàn tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể ở thị xã tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền với những nội dung, hình thức phong phú, giúp phụ huynh hiểu mục đích của chính sách BHYT nói chung, trong đó có BHYT học sinh, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

TAGS