Đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Công văn 711 về đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai rà soát, cập nhật kịp thời và đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương, của tỉnh Quảng Nam để hệ thống hóa lại toàn bộ các cơ sở pháp lý gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hoàn thiện ngay các văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện chương trình theo thẩm quyền bảo đảm theo quy định hiện hành (quy định về cơ chế lồng ghép; huy động nguồn lực thực hiện; phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện; cơ chế đặc thù trong quản lý dự án…); hoàn thành trước ngày 25/2/2023.

Ưu tiên nguồn lực, có giải pháp huy động các nguồn lực hợp pháp khác và tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc để thực hiện chương trình nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo mà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đề ra. Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai chương trình năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, các mô hình hỗ trợ thực hiện giảm nghèo và các nhiệm vụ khác trong tổ chức thực hiện chương trình; đảm bảo các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, đúng mục tiêu, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

TAGS