Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

HÀ QUANG |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn vừa phê bình UBND huyện Bắc Trà My, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Quảng Nam và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam vì chậm trễ trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để gửi các sở, ngành liên quan kiểm tra, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất phân giao 2 nguồn vốn năm 2022 và năm 2023 theo mục tiêu của từng dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Để tập trung triển khai thực hiện Chương trình muc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2023 đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện các tiểu dự án, dự án, nội dung thành phần khẩn trương bám sát các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2023.

Trong đó, đối với Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam: căn cứ vào dự kiến tổng mức phân bổ cho cả giai đoạn và nguồn vốn được phân bổ trong năm 2022 để xây dựng kế hoạch đề nghị phân bổ nguồn vốn cho giai đoạn 2022 – 2025; trong đó tập trung cho năm 2023 và năm 2024 với phương châm phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, dự án, công trình hoàn thành trong năm 2024 và tập trung cho việc thanh quyết toán, giải ngân nguốn vốn đã thực hiện trong năm 2025.

Riêng đối với các nội dung đề nghị mua sắm trang thiết bị trong năm 2023: xét thấy cần thiết thì các cơ quan, đơn vị có nhu cầu chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất danh mục trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; nếu chưa cần thiết thì dịch chuyển danh mục này sang kế hoạch năm 2024 sau khi đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục, cơ sở hạ tầng đảm bảo theo yêu cầu.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã được dự kiến phân bổ nguồn vốn năm 2022 nhưng chưa mở mã số dự án, chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan để đảm bảo các cơ sở pháp lý trình cấp thẩm quyền phân giao nguồn vốn (trong đó có Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam), UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương đăng ký làm việc trực tiếp với Sở LĐ-TB&XH để kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan gửi Sở LĐ-TB&XH tổng hợp, gửi Sở KH-ĐT, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân giao nguồn vốn năm 2022 đảm bảo kịp thời...

TAGS