Năm 2023, Quảng Nam đặt mục tiêu giảm 3.000 hộ nghèo

NAM PHƯƠNG |

(QNO)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 306 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2023. Cụ thể, giao chỉ tiêu giảm 3.000 hộ nghèo, trong đó khu vực đồng bằng 260 hộ, miền núi 2.740 hộ. 

Mô hình trồng xen canh cây sắn với quế đã góp phần nâng cao thu nhập, giúp thoát nghèo bền vững cho người dân huyện Nam Trà My. Ảnh:N.P
Mô hình trồng xen canh cây sắn với quế đã góp phần nâng cao thu nhập, giúp thoát nghèo bền vững cho người dân huyện Nam Trà My. Ảnh:N.P

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao; tổng hợp số lượng, danh sách hộ có khả năng thoát nghèo của từng địa phương báo cáo UBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhận hộ thoát nghèo năm 2023 đảm bảo đúng quy định, chính xác, phản ánh đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh căn cứ nhiệm vụ và địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đạt chỉ tiêu giao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổng hợp số lượng và danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo theo chỉ tiêu giao báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 31/3; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương có số lượng hộ nghèo nhiều, tỷ lệ hộ nghèo cao thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra.

TAGS