Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hơn 3% năm 2022

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định 2979 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Đến năm 2022, thực hiện giao khoán, bảo vệ ổn định 54.557 ha rừng tự nhiên cho nhân dân quản lý bảo vệ. Ảnh: P.T
Cây sâm Ngọc Linh giúp người dân Nam Trà My thoát nghèo. Ảnh: P.T

Mục đích kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Chương trình) năm 2022.

Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương trong việc thực hiện các dự án của Chương trình năm 2022. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các huyện vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong triển khai Chương trình năm 2022.

Mục tiêu chung năm 2022 là tập trung nguồn lực đầu tư để giải quyết các vấn đề bức thiết của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo thứ tự ưu tiên: giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là vùng nguy cơ cao về thiên tai; phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, đảm bảo cho người dân có thu nhập ổn định từ bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu; chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; quan tâm công tác truyền thông, tuyên truyền và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

UBND tỉnh đặt ra một số chỉ tiêu trọng tâm năm 2022 gồm: tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 3%; 160 hộ được sắp xếp, ổn định dân cư; xây dựng mới và sửa chữa 209 công trình các loại; giải quyết đất ở cho 257 hộ; hỗ trợ hộ chưa có nhà, xóa nhà tạm cho 84 hộ.

Ngoài ra, thực hiện giao khoán, bảo vệ ổn định 54.557ha rừng tự nhiên cho nhân dân quản lý bảo vệ; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung 4.346ha; trồng mới 1.220ha rừng sản xuất, lâm sản ngoài gỗ và hỗ trợ gạo cho 2.204 hộ/8.989 nhân khẩu.

Nội dung thực hiện kế hoạch gồm 10 dự án, như: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch...

Kinh phí thực hiện hơn 422,5 tỷ đồng; trong đó kinh phí trung ương hơn 388,6 tỷ đồng, tỉnh đối ứng hơn 33,9 tỷ đồng.

TAGS