Tây Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 52,82%

HIỀN THÚY |

(QNO) - Sáng 23/2, UBND huyện Tây Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022 huyện Tây Giang giao 10 xã làm chủ đầu tư thực hiện 28 dự án công trình với tổng mức đầu tư khoảng 155 tỷ đồng. Huyện đã bố trí 69 tỷ đồng triển khai 28 dự án, đến nay 15 dự án đã được phân bổ vốn thực hiện công tác đấu thầu, 13 dự án còn lại đang thẩm định, hoàn tất thủ tục phân bổ vốn.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Tây Giang đã triển khai 10 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 53 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân hơn 4 tỷ đồng. Về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện giảm 57 tiêu chí so với năm 2021, hiện bình quân mỗi xã đạt 9,6 tiêu chí.

Việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 58,38% (giảm 376 hộ). Năm 2023, Tây Giang phấn đấu đạt bình quân 11,3 tiêu chí nông thôn mới/xã, 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khoảng 27,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 52,82% (giảm 330 hộ).

TAGS